Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

(plnění zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)
 1. Obsah:
 2. Úvod
 3. Zveřejňování informací, odpovědnost
 4. Způsob a rozsah zveřejnění informací
 5. Stanovení veřejných registrů
 6. Stanovení doprovodných informací
 7. Ochrana údajů
  1. Ochrana utajovaných skutečností
  2. Ochrana osobních údajů
  3. Ochrana obchodního tajemství
  4. Ochrana údajů o majetkových poměrech občanů
 8. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů
 9. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací
 10. Sazebník úhrad
 11. Zpracování výroční zprávy
 12. Přístup k předpisům
 13. Závěrečná ustanovení
 14. Přílohy

Zastupitelstvo obce vydává v souladu s § 45 písm. p) zákona č. 367/1990 Sb., o obcích v platném znění, jako vnitřní předpis tato Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dále jen pravidla):

1. Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Obecního úřadu. Jejich cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu zaměstnanců obce a orgánů obce při jejich aplikaci.

2. Zveřejňování informací (obsah)

2.1 Obec Útěchovice (dále jen obec) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

2.2 Dalšími informacemi, které obec podle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou především usnesení obecního zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky, rozpočet obce na příslušný kalendářní rok a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů obce a vedoucích pracovníků obecního úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost komisí a organizačním řádem obecního úřadu.

3. Způsob a rozsah zveřejnění informací (formy)

Obec zveřejňuje informace těmito způsoby:

Jmenovaní odpovědní pracovníci zajišťují zveřejňování informací uvedeným způsobem průběžné, a to na základě neustálé vzájemné komunikace a komunikace s ostatními zaměstnanci úřadu, především s vedoucími odborů. Vedoucí odborů jsou odpovědni za včasné a průběžné poskytování informací v oboru své činnosti odpovědným pracovníkům uvedeným v odst. a - c.

4. Stanovení veřejných registrů

Na městském úřadu jsou vedeny a spravovány registry:

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost zveřejnění.

5. Stanovení doprovodných informací

Doprovodné informace podle § 3 odst. 4 zákona nejsou zveřejňovány automaticky, ale sdělovány při poskytování informací na základě žádosti.

6. Ochrana údajů

Zveřejňování a poskytování některých údajů může být vyloučeno, případně omezeno. Děje se tak jen za dodržení podmínek stanovených zákonem.

6.1 Ochrana utajovaných skutečností

Jako informace spadající do režimu utajovaných skutečností podle § 7 zákona jsou považovány informace označené v seznamu utajovaných skutečností. Za stanovení a označení příslušného stupně utajení v podmínkách obecního úřadu zodpovídá dle § 2 odst. 9 zákona č. 148/1998 Sb., v platném znění, tajemník.

6.2 Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které se nezveřejňují, ani neposkytují, jsou zejména osobní data fyzických osob vedená v informačních systémech dle zákona č. 256/1992 Sb. v platném znění (především rodná čísla), informace vypovídající o soukromí občanů dle § 8 zákona a další údaje, které by mohly narušit právo na ochranu osobnosti, přičemž není podstatné, zda se jedná o údaje sdělené žadatelem, jinou osobou nebo získané v rámci správního řízení.

6.3 Ochrana obchodního tajemství

Pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a násl. Obchodního zákona, povinný subjekt ji neposkytne. Např. údaje sdělené uchazeči o veřejné zakázky při podávání nabídek v rámci všech způsobů zadávání dle zákona č. 199/1994 Sb. v platném znění jsou považovány za obchodní tajemství pouze v tom případě, že je za obchodní tajemství uchazeči v nabídkách výslovně označí.

6.4 Ochrana údajů o majetkových poměrech občanů

Jako důvěrné údaje o majetkových poměrech občanů jsou považovány zejména údaje zjištěné při vymáhání nedoplatků při exekučním řízení (správa místních poplatků) a při řízení poskytování dávek sociální péče. Také se nezveřejňují údaje uvedené žadateli o přidělení bytu do nájmu dle pořadníku v podkladech pro hodnocení naléhavosti bytové potřeby.

7. Okruh vnitřních pokynů a personálních předpisů, u kterých se omezuje poskytnutí informace

Vnitřními pokyny a personálními předpisy obecního úřadu, u kterých se dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona omezuje poskytnutí informace , jsou zejména:

8. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané zákonem o obcích a Organizačním řádem Obecního úřadu.

Písemně podané žádosti (stejně tak i prostřednictvím faxu a internetu) v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně obecního úřadu, v kanceláři starosty, a v jednotlivých komisích OÚ.

Vyřízení písemné žádosti je možné těmito způsoby:

Je-li proti rozhodnutí podáno ve smyslu § 16 zákona odvolání, je vyřízeno těmito způsoby:

Poskytování informací o životním prostředí se řídí zvláštní právní úpravou (zákon č. 123/1998 Sb. v platném znění).

9. Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví podle podkladů poskytnutých pracovníkem vyřizujícím žádost vedoucí odboru (v rámci jehož odobru je informace poskytována) dle sazebníku:

Mzdové náklady 50,- Kč za každou započatou půlhodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním a vyhotovením informace
Tiskové náklady 2,- Kč za každý list pořizované fotokopie formátu A4
3,- Kč za každý list pořizované fotokopie formátu A3
Doručovací náklady hodnota poštovného dle platného sazebníku
Ostatní prokazatelné náklady Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 300,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho písemným souhlasem s výši úhrady. Pokud bude zřejmé, že náklady pravděpodobně překročí částku 300,- Kč, je žadatel povinen na výzvu uhradit zálohu 300,- Kč, což je jednou z podmínek poskytnutí informace.

10. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence vedené vedoucími odborů tajemnice a předloží ji ke schválení městské radě tak, aby mohla být zveřejněna do 1. března běžného roku.

11. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách v podatelně obecního úřadu, kde do nich může nahlédnout.

Obecně závazné vyhlášky obce a pravidla přijatá orgány obce jsou k nahlédnutí na podatelně obecního úřadu.

12. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje zástupce starosty. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

Tato pravidla byla schválena na jednání zastupitelstva obce 9.11.2006 a nabývají účinnosti od 1.ledna 2007.

Příloha č. 1

Informace o obci

Obec Útěchovice (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích).

Příloha č. 2

Pravidla pro zabezpečení plnění zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Organizační struktura Obecního úřadu:

Sídlo: Útěchovice 25
39501 Pacov
Telefon: starosta - 721284720
místostarosta - 602133568
IČO: 00511331
Starosta: Ing. Otakar PEJŠA
Zástupce starosty: Jan IPRI
Účetní:  
Úřední hodiny: dle dohody

 

Příloha č. 3

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí odborů obecního úřadu a orgánů obce

 1. Opravné prostředky proti rozhodnutí odborů obecního úřadu
  Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho odboru obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatření odboru, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná obecní zastupitelstvo, starosta nebo zástupce starosty.
 2. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce
  Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty, obecní zastupitelstva nebo komise k projednávání přestupků učiněné ve správním řízení, se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.
  Proti opatřením obecního zastupitelstva v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Městskému úřadu v Pelhřimově. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.
 3. Soudní přezkoumání
  Došlo-li rozhodnutím odboru či orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl. Zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému obecnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst. 1 písm. d/ Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.